Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een groeiend probleem

apr 30, 2023 | Actueel

Het Kenniscentrum Arbeidsrecht zet zich in om werkgevers en werknemers bewust te maken van hun rechten en plichten op de werkvloer. In deze nieuwsbrief belichten we een belangrijk en groeiend probleem: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We bespreken wat het inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn en welke stappen ondernomen kunnen worden om dit gedrag te voorkomen en aan te pakken.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kan vele vormen aannemen, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. Dit gedrag heeft niet alleen invloed op de betrokken personen, maar ook op het hele team en de bedrijfscultuur. Bovendien kan het leiden tot een hoger verzuim, verminderde productiviteit en het kan zelfs juridische gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer als de dader.

Rol van werkgevers en werknemers

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en te onderhouden. Dit betekent dat zij actief moeten optreden tegen grensoverschrijdend gedrag en maatregelen hiertegen moeten treffen. Werknemers kunnen bijdragen aan een veilige werksfeer door respectvol met elkaar om te gaan en tijdig melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag aanpakken:

Het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag begint bij het creëren van een duidelijk beleid dat voor iedereen toegankelijk is, waarin dit gedrag op de werkvloer wordt gedefinieerd en de verwachtingen voor gedrag en communicatie zijn vastgelegd. Daarnaast zijn preventieve maatregelen zoals periodieke risicoanalyses, het aanpassen van de fysieke werkomgeving, het bijstellen van werkprocessen of het verbeteren van de communicatie tussen medewerkers een goed startpunt voor het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Heeft er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden, is het belangrijk dat er een veilige en laagdrempelige meld procedure is, waarbij de privacy van melder en de beschuldigde gewaarborgd zijn, meldingen serieus worden genomen en er passende maatregelen genomen worden.

Deze maatregelen en sancties kunnen variëren van waarschuwingen en verplichte trainingen tot aan ontslag. Dit soort trainingen en workshops om werknemers bewust te maken van grensoverschrijdend gedrag en hoe daarmee om te gaan, zijn sowieso een goed idee om onderdeel te laten zijn van de aanpak van dit gedrag. Ook het bieden van professionele steun en begeleiding aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk aspect, dat kan helpen bij het verwerken van de situatie en het voorkomen van verdere escalatie. Tot slot is het goed om het beleid en de procedures rondom grensoverschrijdend gedrag regelmatig te evalueren en de resultaten hiervan de gebruiken om het beleid en de maatregelen waar nodig bij te stellen en te verbeteren.

Conclusie

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een serieus en groeiend probleem dat de gezondheid, het welzijn en de prestaties van werknemers kan beïnvloeden. Het is cruciaal dat werkgevers en werknemers samenwerken om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren en te behouden. Door het opstellen en handhaven van een duidelijk beleid, het aanbieden van trainingen, het implementeren van een veilige meldingsprocedure en het bieden van steun aan slachtoffers, kunnen bedrijven grensoverschrijdend gedrag effectief aanpakken en voorkomen.

Het Kenniscentrum Arbeidsrecht blijft zich inzetten voor het vergroten van bewustwording en het bieden van ondersteuning op het gebied van arbeidsrechtelijke kwesties. Voor meer informatie over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, kunt u terecht op onze website en de bijbehorende publicaties.

Over Ons

Kenniscentrum Arbeidsrecht richt zich op het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Van rechtsverhoudingen tot ontslagbegeleiding en van arbeidsomstandigheden tot het pensioenrecht.

Related Blogs

0 reacties