Download hier onze Algemene Voorwaarden: AV-KCA-B.V.-oktober-2018-1

1.               ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISCENTRUM ARBEIDSRECHT B.V.

1.1.            Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te  Rotterdam onder nummer 72401990.

1.2.            De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. of aan een of meer personen die in dienstbetrekking van Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

1.3.            De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites van Kenniscentrum arbeidsrecht B.V.

1.4.            De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 1.2 en 1.3.

1.5.            Deze algemene voorwaarden worden (mede) bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstbetrekking bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

1.6.            Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Kenniscentrum arbeidsrecht B.V.  en door en / of namens Kenniscentrum arbeidsrecht B.V.  uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

1.7.            De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

1.8.            Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. zal bij uitvoering van de opdracht(en) gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van (hetgeen behoort tot) de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, het navolgende op de opdracht van toepassing:

a.        de opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Kenniscentrum arbeidsrecht B.V.  voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met uitvoering van de opdracht en het relatiebeheer;

b.        de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment beschikbare communicatiemiddelen, in het bijzonder ook email en het internet.

1.9.            Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk en /of redelijk is, met de opdrachtgever ter zake overleggen Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. is gemachtigd voorwaarden die in de relatie met derden gelden of door die derden worden bedongen namens opdrachtgever te aanvaarden. Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. zal deze mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van (hetgeen in het verlengde ligt van) de opdracht door de derde betreft.

1.10.          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze door Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. van tijd tot tijd worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. De tarieven worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober. Dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) is inbegrepen in het uurtarief; ter zake wordt geen extra opslag gehanteerd. Reistijd wordt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. Reiskosten worden in rekening gebracht tegen € 0,35 per kilometer. Parkeerkosten worden eveneens in rekening gebracht. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (waaronder porto, kosten van derden en griffierecht) worden separaat in rekening gebracht. Alle genoemde en te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

1.11.          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden en (on)kosten maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 10 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Dit is een voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a, eerste zinsdeel van het Burgerlijk Wetboek. Betaling dient te geschieden zonder korting, verrekening of (andere) vermindering. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen. Bij gebreke van tijdige betaling is Kenniscentrum arbeidsrecht B.V.  gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en / of te maken (on)kosten. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan beschikbaar is en / of indien een of meer declaraties onbetaald blijven na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn.

1.12.          Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

1.13.          Indien de in artikel 1.12 genoemde aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook niet tot uitkering komt is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het totaalbedrag van de in dat verband verstuurde declaraties, tot een maximum van
€ 10.000,–.

1.14.          Privacy Verklaring

a.        Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. verwerkt gegevens van u. Dit doen wij op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de nieuwe wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’(AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De grondslag voor gegevensverwerking op basis van de AVG artikel 8 is voor Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. met name lid 1f, het gerechtvaardigd belang: ‘de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is’. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen waarover u met ons of wij met u contact hebben opgenomen. Dit zijn de volgende persoonsgegevens: naam, adres en overige contactgegevens en gegevens met betrekking tot de opdracht.

b.        Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–        Registratie en administratieve afhandeling – om analyses uit te voeren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren – om u op de hoogte te brengen van bevindingen, nieuws of ander werk gerelateerde informatie – om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren – om geanonimiseerde gegevens, zoals de testresultaten, te gebruiken voor onderzoek, verbetering van onze dienstverlening en marketing – om te voldoen aan op Raven Advies rustende wet- en regelgeving.

c.         Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. zal uw gegevens niet verstrekken aan commerciële partijen voor andere doeleinden dan de uwe en onze, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ook worden gegevens niet verstrekt of opgeslagen buiten de EU, althans niet bewust.

d.        Alle informatie die Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. ontvangt is strikt vertrouwelijk. Schriftelijk materiaal dat direct herleidbaar is wordt door Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. tot maximaal 1 jaar na afloop van de opdracht bewaard. Klanten mogen te allen tijde hun persoonsgegevens inzien. Aan de opdrachtgever worden geen persoonlijke gegevens van de klanten verstrekt tenzij de klanten dit schriftelijk verzoeken.

e.        Klachten kunnen te allen tijde bij Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. worden ingediend. Binnen een redelijke termijn van 4 weken wordt hierop gereageerd. Indien u na uitvoerig overleg met Kenniscentrum arbeidsrecht B.V. niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.15.          Op de rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die daaruit voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de bevoegde rechter te Assen.

1.16.          Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

1.17.          Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in de Nederlandse en in de Engelse taal. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

1.18.          Deze algemene voorwaarden zijn (eveneens) te raadplegen op www.kenniscentrumarbeidsrecht.nl